Företagsamt lärande och entreprenöriell pedagogik

Företagsamt Lärande och Entreprenöriell Pedagogik arbetar med forskning, utbildning och kunskapsutveckling inom entreprenöriellt lärande och skolutveckling.

Pedagogiska institutionen är nationellt ledande när det gäller forskning och utbildning inom området, väl känt i Norden och har ett internationellt kontaktnät. Vi har goda kontakter med ett stort antal kommuner och skolor. Verksamheten har under det senaste året erhållit ett starkt politiskt stöd för sitt arbete i och med regeringens nationella strategi för ökat entreprenörskap inom utbildningssystemet och de nya styrdokumenten för skolan. Vår ambition är att på ett hållbart sätt:

  • stärka den nationella ställningen och verka för att bli ett sammanhållande nordiskt nav,
  • fortsätta ansträngningarna att erhålla forskningsmedel och verka för att på sikt knyta fler doktorander och forskare till verksamheten,
  • vårda relationerna till kommuner och skolor,
  • bibehålla kontakterna med Skolverket samt utveckla kontakterna till andra verk och myndigheter,
  • göra strategiska val av utbildningsinsatser med hänsyn till kriterier som strategisk lönsamhet (spridning), ekonomisk lönsamhet och utvecklingsmässig potential,
  • sammankoppla forskningen med en eller flera forskningsprofiler på Pedagogiska institutionen samt knyta fler medarbetare till verksamheten.

Aktuellt

Nya boken i entreprenöriellt lärande ute

Nya boken i entreprenöriellt lärande ute

Åsa Falk Lundqvist, Per-Gunnar Hallberg, Eva Leffler och Gudrun Svedberg är författare även till den andra boken om Entreprenöriellt lärande. Boken utgår ifrån praktiker och kopplar det till teorier om lärande.


Vad är på gång?

Utvecklingsarbete och utbildingar i samverkan med Skolverket.

Utbildningar
Forskarutbildningsprogram Entreprenöriellt läranda i samarbete md IFOUS.

Umeå: Midgårdsskolan, entreprenöriellt förhållningssätt

Uppsala: Entreprenöriellt lärande från förskola till gymnasie- och vuxenutbildning samt skolledare.

RUC: skolledare: pedagogiskt ledarskap

SKL: Utvecklingsmetodik för arbetsmarknadshandläggare